Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН СЕМИНАР СОНМ

ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ ПРИ АВАНСИРАЛ
ХОРМОН-РЕЦЕПТОР ПОЗИТИВЕН,
HER2-НЕГАТИВЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРДА

СЪОБЩАВАНЕ НА ОНКОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА
И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГНОЗАТА

2 декември 2023 г., събота

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ПО ОНКОЛОГИЯ – КАЛЕНДАР 2022 - 2024

Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България

 1. Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда 12.11.2022 г.
 2. Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда  25.03.2023
 3. Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER2-негативен карцином на гърда 2.12.2023
 4. Адювантни ендокринни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда 6.7.2024
 5. Лечебни стратегии при пациенти с ранен HER2-позитивен карцином на гърда
 6. Клинично поведение при мъже с карцином на гърда
 7. Клинично поведение при карцином на гърда, свързан с бременност
 8. Най-добри поддържащи грижи при пациенти с метастатичен карцином на гърда
 9. Проследяване на пациенти след лечение на ранен карцином на гърда

Обучителни модули по психоонкология

 1. Психоонкология. Психичното преживяване на рака 12.11.2022 г.
 2. Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на общуване 25.03.2023
 3. Съобщаване на диагнозата и обсъждане на прогнозата 2.12.2023
 4. Семейството на онкоболния пациент. Децата и болестта 6.7.2024
 5. Особености на връзката с терминално болни пациенти. Емоционална подкрепа в процеса на скърбене
 6. Комуникация на онкологичната тематика в обществото
 7. Синдром на професионалното изпепеляване (бърнаут) в онкологичния екип. Превенция
 8. Балинтов подход. Същност и специфика
 9. Демонстрационна Балинтова група.

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.